Privacy Verklaring Samen Sneller Schuldenvrij

Uw gegevens en het project Samen Sneller Schuldenvrij
U heeft een brief ontvangen van de gemeente Zwijndrecht omdat u een betalingsachterstand heeft bij uw zorgverzekeraar waar de gemeente u bij wil helpen. Naar aanleiding van deze brief heeft u zich aangemeld bij de coördinator vroegsignalering schulden voor een gesprek om samen te kijken naar oplossingen.

Wij verwerken hiervoor uw gegevens, maar het college van B&W van de gemeente Zwijndrecht is aangewezen als verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensregistratie binnen het project Samen Sneller Schuldenvrij. U moet er op kunnen vertrouwen dat wij zorgvuldig omgaan met uw gegevens. Hieronder zetten wij de belangrijkste informatie op een rij.

Hoe weten wij dat u een betalingsachterstand heeft?
Iedereen die zes maanden of langer geen zorgpremie betaalt, wordt door de zorgverzekeraar bij het Centraal Administratie Kantoor (CAK) aangemeld.
Het CAK mag aan de gemeente laten weten wie er aangemeld is. Uw naam staat op de lijst van het CAK.

Wat is de grondslag van de gegevensverwerking?
Naar aanleiding van de brief die u heeft ontvangen van de gemeente Zwijndrecht heeft u zich aangemeld bij onze coördinator vroegsignalering schulden. Hiervoor verzamelen en registreren wij gegevens in ons systeem, maar alleen met uw toestemming. Wij vragen u daarom om tijdens het gesprek met onze coördinator een toestemmingsformulier te ondertekenen. Soms worden uw gegevens opgevraagd bij zorgverleners of andere partijen die u zorg of ondersteuning bieden, maar dit gebeurt alleen als u hier zelf toestemming voor geeft.

Link naar het toestemmingsformulier 

Kan ik mijn toestemming intrekken?
Ja, u bent altijd in de gelegenheid om uw toestemming (schriftelijk) in te trekken. Wij vermelden dit dan in ons registratiesysteem en zullen uw dossier sluiten. Uw dossier wordt dan 6 weken na afsluiten van het dossier vernietigd. U kunt zich hiervoor richten tot de coördinator vroegsignalering schulden .

Welke gegevens registreren wij?
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens van u:

 • Naam
 • Adres
 • Postcode en Woonplaats
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Burgerservicenummer
 • Financiële gegevens: hoogte en omvang van de schuld, de startdatum van de schuld, het aantal keer dat u bent aangemeld als wanbetaler, het aantal verzekerden op de polis met de achterstand, een indicatie of u onder bewind staat, indicatie of u op de vorige lijst met wanbetalers stond etc.

Waarom verwerken wij uw gegevens?
Wij verwerken uw gegevens om u op een laagdrempelige en snelle manier hulp te bieden bij financiële vragen en/ of problemen en u op weg te helpen naar hulp en ondersteuning op maat, passend bij uw financiële situatie. Het uiteindelijke doel is om verergering van uw financiële problemen te voorkomen. De persoonsgegevens worden enkel voor dit doel verzameld.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Uw gegevens blijven tot 5 jaar na afsluiten van uw dossier in ons registratiesysteem staan. Daarna verwijderen we uw dossier uit ons registratiesysteem.

Hoe beveiligen wij uw gegevens?
De gemeente Zwijndrecht neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen opgenomen in het informatiebeveiligingsbeleid van de gemeente. De gegevens die we van u verzamelen en registreren, slaan wij op in uw dossier in ons registratiesysteem. Dit systeem heeft een ISO 27001 certificering. Dit is de internationale kwaliteitsstandaard voor informatiebeveiliging en beveiligingstechnieken, wat laat zien dat zorgvuldig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Uw gegevens worden niet verwerkt buiten Nederland.

Wat zijn mijn rechten?
In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staat beschreven wat uw rechten zijn bij het verwerken van uw gegevens (art 15 t/m 22 AVG):

 • Recht van inzage. U heeft ten aller tijde recht om inzage te vragen in uw dossier in het project Samen Sneller Schuldenvrij.
 • Recht op rectificatie. U heeft er recht op dat uw gegevens worden gecorrigeerd in uw dossier.
 • Recht op vergetelheid. U heeft recht op het laten verwijderen van uw dossier uit ons registratiesysteem.
 • Recht op beperking van verwerking. Indien u een grens wilt aangeven op de te verwerken gegevens dan mag u dit aangeven.
 • Recht op bezwaar. U kunt bezwaar maken op de inhoud van uw dossier.

Wat moet ik doen om gebruik te kunnen maken van mijn rechten?
Stuur dan een schriftelijk verzoek naar:
Gemeente Zwijndrecht
College van B&W
Postbus 15
3330 AA Zwijndrecht

Schrijf in uw verzoek van welk recht / welke rechten u gebruik wilt maken. Binnen 1 maand na ontvangst van uw verzoek krijgt u ons besluit. Bij onze afweging kijken we altijd of door uw verzoek in te willigen enige schade kan ontstaan voor derden. Dit kan invloed hebben op ons besluit. Wij kunnen u vragen om identificatie met een geldend, origineel legitimatiebewijs. Besluiten wij om informatie aan u te overhandigen, dan zal dit in een persoonlijk gesprek plaatsvinden. Ook dan zullen wij u vragen om identificatie.  

Heeft u klachten?
Heeft u klachten over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken, dan kunt u deze klacht richten aan de Functionaris Gegevensbescherming via de mail: FG@drechtsteden.nl. Let op dat u in deze e-mail geen vertrouwelijke informatie meestuurt, dit om uw eigen privacy te waarborgen. Ook kunt u uw klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.